Програм рада одељењског старешине

Одељењски старешина спроводи програм и план образовног и васпитног рада и остварује циљеве и задатке васпитања у одељењу. Његове функције су педагошко-организациона и административна, при чему је педагошка функција од посебног значаја. Одељењски старешина подстиче развој од посебног значаја.

Да би остварио ову функцију, одељењски старешина посебно упознаје развој сваког ученика (психофизички, социјални, емоционални), групну динамику одељења, познавање програма друштвених и слободних активности ученика у средњој школи, програме професионалног развоја, заштите здравља ученика и његову културну и јавну делатност.

Сарађује са члановима наставничког већа, психологом и педагогом, ради што успешније реализације свих предвиђених планова и побољшања квалитета васпитно образовног рада, налажења и спровођења мера за побољшање резултата рада, правовремено информисање о свим чињеницама у одељењу и размени искустава.

Упознаје родитеље са успехом и проблемима у учењу и дисциплини њихове деце. Прикупља податке о социјално економским условима и развоју као и развојним проблемима ученика. Остварује сарадњу, предузима и спроводи мере ради постизања образовно васпитних циљева, третира проблеме професионалне оријентације, усмерава.

Септембар

 1. Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину
 2. Родтељски састанак (упознавање са предстојећим задацима).
 3. Опредељивање ученика за ваннаставне активности
 4. Формирање досијеа за систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика, прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, наставника, педагога, психолога, лекара)
 5. Организација заједничких излета
 6. Избор руководства одељенске заједнице. Упутства за даљи рад
 7. Одређивање термина за консултације са родитељима

Октобар

 1. Организација допунске и додатне наставе
 2. Координација са члановима одељенских већа и анализа првих утисака о ситуацији у одељењу (проблеми похађања наставе, активног учешћа у редовној, додатној и допунској настави)
 3. Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен школовања
 4. Планирање активности одељенске заједнице на тему борбе против пушења, дроге, алкохолизма, сиде, секти
 5. Методе и технике успешног учења
 6. Помоћ ученицима у уређивању школске средине
 7. Подстицање слободних активности ученика
 8. Изграђивање имиџа одељенске заједнице (амблем, симбол, име) и осећања припадности

Новембар

 1. Састанак одељенске заједнице са родитељима, поводом резултата рада на првом периоду опомена (радна дисциплина, слободне активности)
 2. Упознавање ученика са предлозима наставничког већа за побољшање успеха
 3. Родитељски састанак: Упознавање са активностима на превентивном деловању школе
 4. Уређивање изложбе у холу школе на тему борбе против пушења, дроге, алкохолизма, секти (изложба има такмичарски карактер – сваког месеца по један разред уређује изложбу)
 5. Организовање посете културној институцији
 6. Психосоцијално сазревање – одлика адолесцентног доба
 7. Планирање активности одељењске заједнице за учешће на школаријад

Децембар

 1. Организација предавања са истакнутим стручњацима о актуелним проблемима
 2. Предавање за родитеље „Школа као извор ментално-хигијенских проблема ученика и адолесценција“
 3. Анализа реализације мера Наставничког већа
 4. Анализа потешкоћа у настави
 5. Извештај о сарадњи са другим одељењима и раду групе за праћење резултата учења
 6. Праћење реализације додатне и допунске наставе
 7. Како користити зимски распуст
 8. Организовање посете некој музичкој манифестацији

Јануар

 1. Заједнички састанак родитеља и ученика и анализа напредовања у првом полугодишту
 2. Састанак одељенске заједнице и предметних наставника (по потреби)
 3. Учешће у организацији прославе Дана светог Саве

Фебруар

 1. Анализа успеха и дисциплине у првом полугодишту
 2. Напредовање у професионалном развоју (активности на часовима практичне наставе)
 3. Организовање група за помоћ слабим ученицима
 4. Анализа учења, похађања наставе, ваннаставних активности и мера за побољшање
 5. Мотивација ученика за успешније учење
 6. Хуманизација односа међу половима

Март

 1. Организација друштвено корисног рада

2.  Родитељски састанак

 1. Систем вредности младих
 2. Проблеми професионалног развоја
 3. Анализа напредовања ученика у наставним и ваннаставним активностима
 4. Помоћ ученицима у организовању „Сусрета школа“

Април

 1. Истраживање – шта замерам програмским садржајима из појединих наставних предмета

2.  Анализа напредовања ученика у теоријској и практичној настави

 1. Сарадња са родитељима
 2. Психолошка припрема за брак и значај предбрачних саветовалишта

Мај

 1. Заједнички састанак ученика и родитеља (анализа радних резултата)
 2. Педагошке мере у вези са активношћу ученика у току школске године

Јун

 1. Рад на педагошкој документацији

2.  Организовање разредних и поправних испита

 1. Родитељски састанак