У школској 2012/13.год. Економска школа Пирот има 18 одељења:

1) Подручје рада економија, право и администрација: ( сва одељења су четворогодишња)

    I разред

једно одељење финансијски администратор, једно одељење  комерцијалиста, једно одељење економски техничар.

    II разред

једно одељење финансијски администратор, једно одељење комерцијалиста, једно одељење економски техничар.

    III разред

једно одељење финансијски администратор, једно одељење комерцијалиста, једно одељење економски техничар.

    IV разред

једно одељење финансијски администратор, једно одељење комерцијалиста, једно одељење економски техничар.

2. Подручје рада трговина, угоститељство и туризам

    I разред

једно одељење кулинарски техничар ( четворогодишње), једна група  кувар ( трогодишње).

    II разред

једно одељење кулинарски техничар ( четворогодишње), једно одељење конобар-кувар ( трогодишње).

    III разред

једно одељење трговац ( трогодишње ), једно одељење конобар-кувар ( трогодишње ).

Наставне планове и програме у школи реализује 43 професора и 6 наставника.

______________________________________________________________

Подручије рада: Економија, право и админстрација

Образовни профил:  Економски техничар (четврти степен)

Економски техничар је занимање са дугогодишњом традицијом у нашој школи.  План и програм овог обазованог профила је претрпео ревизију тиме што су одбачени многи опште-образовни предмети и појачани стручни предмети у свом обиму и квалитету. Економиски техничари истражују начине како друштво искоришћава своје ограничене изворе – сировине, људски рад и капитал – како би произвело робу и услуге. Они проучавају трошкове и учинке производње, потражње и потрошње роба и услуга. Своје сазнања темеље на проучавању економских појава и процеса; зато скупљају и анализирају податке, прате и прогнозирају економске трендове.Они могу радити у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондововима, синдикатима, владиним организацијама.Економски техничар врши следеће активности: води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, састава изештај о пословању, обрачунава рате и камате кредита,води послове књига предузећа и контролише их,обрачунава порезе и дуговања, прави послове пословног успеха…

 

Образовни профил: Финансијски администратор (четврти степен – оглед)

Избором овог  профила  ученици  ће  стећи  знања  и  вештине  у  свим  сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања  платног  промета, спровођења  свих  облика  књиговодствених евиденција, праћења  и  контроле  пословања  предузећа, утврђивања резултата, састављања  извештаја, израде  различитих врста  обрачуна и  калкулисања.
Наставним  програмом  за  образовни  профил  финансијски администратор  предвиђени  су  предмети  којима  се  стичу, пре свега, знања и  вештине  из  рачуноводствених и  финансијских области, али  су предвиђени  и  предмети  којима се стичу  неопходна  економска  и  правна  знања, знања  о  администрацији, организацији  и менаџменту  предузећа. Такође, током школовања  овог  профила   стиче  се  општа  култура  и  образовање — учењем  страног  језика, рада  на  рачунару, употребе  софтвера, пословног  бонтона итд.

 

Образовни профил: Комерцијалиста (четврти степен – оглед)

Избором занимања комерцијалиста ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинског и спољнотрговинског предузећа у оквиру следећих уже стручних предмета:трговина, рачуноводство у трговини, организација набавке и продаје, спољна трговина, међународна шпедиција, обука у виртуелном предузећу.

У оквиру ових предмета ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту,како да придобију и задрже купца,како да комуницирају са пословним партнерима, да воде евиденције набавке, продаје и складиштења…У оквиру виртуелног предузећа се стичу практична знања кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и књигоодствена служба.

 

Подручије рада: Трговина, угоститељство и туризам

Образовни профил: Кулинарски техничар (четврти степен)

Смер кулинарски техничар је најмлађи смер у нашој школи. Прва генерација ученика уписана је школеске 2010/2011 године. Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у кухињи па тако ученици током све четири године изучавају наставни предмет кулинарство са практичном наставом.

 

Образовни профил: Кувар (трећи степен)

Куварски посао се састоји у припремању свих врста топлих и хладних јела. То подразумева одабир и припрему намирница, одређивање технологије припремања хране (кување, печење, пржење и друго), као и припрему за послуживање јела. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, а првенствено у области куварства. У оквиру школе ученици своја теоријска знања допуњу праксом у угоститељским објектима. У школи постоји и специјализована учионица за извођење практичне наставе из предмета Куварство са практичном наставом.
Након три године школовања ученици ће овладати знањима и вештинама потребним за  самостално обављање послова кувара.

 

Образовни профил: Конобар (трећи степен)

Школовани конобари су међу онима који данас брзо долазе до посла. Основна делатност овог занимања је услуживање гостију у разним угоститељским објектима. У току школовања за овај образовни профил, изучавају се стручни и општеобразовни предмети који омогућавају стицање широког спектра знања.  Након три године школовања ученици ће овладати знањима и вештинама потребним за самостално обављање послова конобара или за наставак школовања. На часовима практичне и блок наставе, који се одвијају у ресторанима и хотелима, ученици проширују своја стечена знања и вештине у обављању угоститељских послова.
По завршетку школовања, постоји велика могућност запошљавања  због чега је ово атрактиван обрзазовни профил. Неки од наших ученика су управо добили посао у угоститељским објектима у којима су били на пракси.